W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 97 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 16.1.2020 r. w sprawie przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2171), informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa imprezy masowej przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo przez bezpośrednie doręczenie do najbliższego komisariatu lub komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji.
Z rozporządzenia wynika, że informacje dotyczące imprez masowych, w imieniu podmiotu zobowiązanego, przekazuje osoba upoważniona do ich przekazywania. Informacje przekazuje się w formie pisemnej przez bezpośrednie doręczenie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku bezpośredniego doręczenia informacji za pośrednictwem komisariatu lub komendy powiatowej (rejonowej, miejskiej) Policji informacje przekazuje się w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej dostęp osób nieuprawnionych. Informacje przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym zawierające dane osobowe, przekazuje się w formie zaszyfrowanego pliku danych, w sposób, który gwarantuje bezpieczeństwo, integralność i poufność przesyłanych danych.
Osoba, która przyjmuje informacje w jednostce organizacyjnej Policji, rejestruje to przyjęcie i wystawia potwierdzenie w formie odpowiedniej do sposobu otrzymania informacji oraz niezwłocznie przekazuje informacje zgodnie z właściwością.
Przekazywanie informacji odbywa się na kartach rejestracyjnych, kartach zapytania oraz kartach odpowiedzi. Podmioty zobowiązane przekazują informacje na czytelnie wypełnionych kartach w przypadku:

 • osobistego doręczenia informacji w formie pisemnej – przez wpisanie jej do karty rejestracyjnej lub karty odpowiedzi drukowanymi literami koloru czarnego, pisanymi ręcznie lub maszynowo albo za pomocą komputerowego edytora tekstu;
 • przekazywania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – przez wpisanie jej do karty rejestracyjnej lub karty odpowiedzi drukowanymi literami koloru czarnego, pisanymi za pomocą komputerowego edytora tekstu, w przypadku korzystania z sieci teleinformatycznej, albo drukowanymi literami koloru czarnego, pisanymi ręcznie lub maszynowo, w przypadku korzystania z urządzeń telefaksowych. 

Rozporządzenie zawiera też trzynaście załączników określających wzór karty:

 • rejestracyjnej o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej (zał. nr 1);
 • rejestracyjnej o osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie popełnione w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej (zał. nr 2);
 • rejestracyjnej o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców (zał. nr 3);
 • rejestracyjnej o zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami masowymi zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowaniach (zał. nr 4);
 • rejestracyjnej o związkach i klubach sportowych (zał. nr 5);
 • rejestracyjnej o terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarzu innych masowych imprez sportowych (zał. nr 6);
 • rejestracyjnej o obiektach, na których terenie są organizowane masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej (zał. nr 7);
 • rejestracyjnej o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej, i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez (zał. nr 8);
 • rejestracyjnej o organizatorach masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej (zał. nr 9);
 • rejestracyjnej o organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej (zał. nr 10);
 • rejestracyjnej o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych właściwych do współpracy (zał. nr 11);
 • zapytania (zał. nr 12);
 • odpowiedzi (zał. nr 13).