Korzystanie z Wykazu

Podatnicy, którzy chcą w Wykazie podatników VAT (zamieszczony na stronach ministerstwa finansów) znaleźć dane kontrahenta lub swoje, powinni wpisać jedną z następujących danych:

1) numer NIP,

2) numer REGON,

3) nazwę firmy lub jej fragment, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko,

4) numer rachunku.

Numer rachunku bankowego w Wykazie

Wykaz podatników VAT obejmuje:

1) numery rachunków bankowych przedsiębiorców w rozumieniu Prawa bankowego, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat, lub

2) imienne rachunki w SKOK, której podmiot jest członkiem, otwarte w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą

– wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

W przypadku rachunków bankowych są to wyłącznie rachunki rozliczeniowe otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W wykazie nie ma rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (tzw. ROR).

Konsekwencje finansowe w przypadku transakcji powyżej 15 000 zł

Od 1.1.2020 r. jeśli podatnika dokona płatności na inny rachunek niż wskazany w Wykazie, to:

1) nie zaliczy tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów lub będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów (lub zwiększenia przychodów w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów) w przypadku gdy przed zleceniem przelania płatności zaliczył już koszt, który wynika z tej transakcji, do swoich kosztów uzyskania przychodów, w tej części w jakiej:

a) płatność nie została przelana na rachunek płatniczy (np. podatnik zapłacił gotówką kwotę powyżej 15 000 zł) lub

b) płatność przelano na inny rachunek niż zawarty (na dzień zlecenia przelewu) w Wykazie;

2) będzie solidarnie odpowiadać ze sprzedawcą, który jest czynnym podatnikiem VAT, za jego zaległości podatkowe w tej części VAT, która przypada na płatność za transakcję, potwierdzoną fakturą dokonaną przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecania przelewu na wykazie podatników VAT.

Ważne

Rachunek powinien być w Wykazie w dniu zlecenia przelewu. Decyduje dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy. Dla celów dowodowych w wykazie będzie widoczna data i godzina weryfikacji danego podmiotu. Dla celów dowodowych można zachować dane z Wykazu, które dotyczą kontrahenta na dzień zlecania przelewu. Można je zachować na elektronicznym nośniku danych lub wydrukować.

Możliwość uniknięcia negatywnych konsekwencji

W przypadku wpłaty na inny rachunek niż wskazany w Wykazie podatników VAT, jeśli ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu podatnik poinformuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o numerze rachunku, na który zlecił przelew, to będzie mógł zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów – art. 22p ust. 4 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU) oraz art. 15d ust. 4 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: PDOPrU), a także nie poniesie odpowiedzialności solidarnej – art. 117ba § 3 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Wzór zawiadomienia zostanie określony przez Ministra Finansów.

Płatności częściowe

Jeżeli płatność będzie realizowana w kilku transzach i jedna z nich będzie wpłacona na rachunek zamieszczony w wykazie, a pozostałe płatności na inne rachunki, to tylko w zakresie tych pozostałych płatności podatnik nie będzie mógł zaliczyć tych kwot do KUP, a odpowiedzialność solidarną poniesie tylko w tym zakresie.

Aktualizacja danych w wykazie

Wykaz jest aktualizowany raz na dobę, w każdy dzień roboczy. Informacje o kontrahentach zamieszczonych w Wykazie podatników VAT są dostępne w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym zadano o nich pytanie.

Podmiot, którego dane, inne niż dane osobowe, zostały zawarte w Wykazie, może złożyć do Szefa KAS wniosek o usunięcie lub sprostowanie tych danych, jeśli są niezgodne ze stanem rzeczywistym, wraz z uzasadnieniem. Do takich danych można zaliczyć: inną niż rzeczywista datę wykreślenia z rejestru VAT, inną niż rzeczywista datę rejestracji podatnika VAT. Szef KAS ma prawo odmówić realizacji takiego wniosku, jeśli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym.