Na podstawie art. 27b ust. 1 PDOPrU minister finansów został zobowiązany do podawania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, danych z zeznań podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatników tego podatku będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK).

Obowiązek dotyczy danych zawartych w zeznaniach za rok podatkowy kończący się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje publikacja i powinien być wypełniony do 30 września każdego roku. Dane prezentowane są w podziale na lata kalendarzowe. O ich ujęciu w danym roku decyduje termin zakończenia roku podatkowego podatnika. Ze względu na specyfikę odrębnie prezentowane są dane podatkowych grup kapitałowych. Dane podlegają kwartalnej aktualizacji według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku kalendarzowego.

Dane zostały udostępnione na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów na portalu gov.pl.