Komisarz wskazała na dużą rolę, którą mogą odgrywać nowoczesne technologie umożliwiające śledzenie kontaktów i lokalizacji w kwestii walki z pandemią koronawirusa. Mogą one stanowić narzędzie służące ostrzeganiu osób, które prawdopodobnie miały kontakt z wirusem oraz pomóc w analizowaniu reakcji społeczeństwa na konieczność izolacji.

Niemniej jednak podejmując decyzję o stosowaniu tego typu technologii, społeczeństwo musi być przekonane o sprawiedliwym oraz proporcjonalnym jej wykorzystywaniu. Przez wzgląd na powyższe ICO przygotowało listę pytań, by na podstawie odpowiedzi na nie dokonać weryfikacji, czy konsekwencje używania danej technologii zostały odpowiednio rozważone w kwestii wpływu na prywatność.

Pytania te dotyczą:

1. Wykazania uwzględnienia privacy by design oraz privacy by default przy tworzeniu aplikacji;

2. Konieczności oraz proporcjonalności zbierania, oraz wykorzystywania danych osobowych;

3. Możliwości kontrolowania danych oraz egzekwowania swoich praw przez osoby, których dane dotyczą;

4. Zakresu danych gromadzonych oraz przetwarzanych w sposób centralny;

5. Środków umożliwiających wykazanie rozliczalności oraz aktualności stosowanych zabezpieczeń;

6. Planowanych działań w przypadku wygaśnięcia celu dalszego przetwarzania danych.

ICO zaoferowało również pomoc organizacjom w omawianym zakresie poprzez m.in.: udostępnienie wytycznych oraz możliwość przeprowadzenia audytu projektu. Organ przywołał również opinię dotyczącą współpracy Google oraz Apple w zakresie technologii śledzenia kontaktów.

Organ podkreślił konieczność wykazania, że podejmowane inicjatywy mają zastosowanie w praktyce, pozostając przy tym w zgodzie z zasadą proporcjonalności oraz umożliwiając realizacji praw osób, których dane będą przetwarzane.

Źródło: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/04/combatting-covid-19-through-data-some-considerations-for-privacy/