Przypomniał o tym WSA w Łodzi (post. z 11.3.2020 r., II SO/Łd 12/19, Legalis).

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: PostAdmU). Organ ten przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania (art. 54 § 2 PostAdmU).

W sprawie rozstrzyganej przez WSA w Łodzi skarga na bezczynność dotyczyła udostępnienia informacji publicznej przez zakład komunikacji miejskiej. Istotny w tym przypadku jest więc przepis art. 21 pkt 1 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429; dalej: DostInfPubU), zgodnie z którym przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w ciągu 15 dni od dnia otrzymania skargi.

Jak podkreślił WSA w Łodzi, przepis art. 21 pkt 1 DostInfPubU stanowi lex specialis w stosunku do przepisu art. 54 § 2 PostAdmU, czyli zastosowanie znajdzie właśnie ten 15-dniowy termin. Zatem obowiązkiem zakładu komunikacji miejskiej było przekazanie do WSA skargi na bezczynność najpóźniej do 29 sierpnia 2019 r., skoro skarga wpłynęła do organu 14 sierpnia 2019 r. W razie niezastosowania się przez organ do obowiązku przekazania w terminie skargi, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 PostAdmU, czyli do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 55 § 1 PostAdmU).

Ważne
Grzywna ma w ty przypadku charakter mieszany tj. dyscyplinująco-restrykcyjny, a wyłączną, materialnoprawną przesłanką jej wymierzenia jest niewypełnienie obowiązku przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi do sądu. W tej sytuacji przyczyny, które spowodowały nieprzekazanie sądowi skargi pozostają bez znaczenia w sprawie wymierzenia grzywny, mogą mieć jedynie wpływ na jej wysokość.