W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1588 opublikowano ustawę z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

W ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: PodLokU) w art. 1a, w jego ust. 2a dodano pkt 4, z którego wynika, że do gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się tych:

a) przez które przebiegają urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), czyli urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, wchodzące w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej;

b) zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń, o których mowa w lit. a, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych urządzeń;

c) zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń, o których mowa w lit. a, służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, paliw ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej, które zostały określone w odrębnych przepisach

– chyba że grunty te są jednocześnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność, o której mowa w lit. a.

Przepisu tego nie stosuje się do gruntów będących w posiadaniu samoistnym, użytkowaniu wieczystym lub będących własnością przedsiębiorcy prowadzącego wspomnianą wyżej działalność telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej (art. 1a ust. 2b PodLokU).

Analogiczne zmiany wprowadzono w ustawach:

1) z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) – ust. 3 i 4 dodany do art. 2;

2) z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.) – ust. 4 i 5 dodany do art. 1.

Podobnie jak w przypadku PodLokU, nowowprowadzonych przepisów nie stosuje się:

1) do gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne będących w posiadaniu samoistnym, użytkowaniu wieczystym lub będących własnością wspomnianego wyżej przedsiębiorcy;

2) do lasów będących w posiadaniu samoistnym, użytkowaniu wieczystym lub będących własnością przedsiębiorcy.