W ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2010 poz. 374) proponuje się wprowadzenie warunkowej możliwości unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych w instalacjach termicznego przekształcania odpadów technologicznie do tego przystosowanych, które nie posiadają wymaganych prawem decyzji i zezwoleń.

W projekcie zmienianej ustawy uwzględniono upoważnienie wojewodów do wydawania decyzji dotyczących:

  • zmian lub wyłączenia wymagań odnośnie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;
  • zmian w częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do innych instalacji niż instalacje komunalne;
  • składowania lub termicznego przekształcania odpadów komunalnych bez (jakichkolwiek lub określonych) wstępnych procesów przetwarzania.

Projekt ustawy zmienia również przepisy ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) przez wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31.12.2020 r., z obowiązkiem ich wprowadzenia do systemu BDO do 31.1.2021 r.