Tak stwierdził Dyrektor KIS (interpretacja indywidualna z 12.3.2020 r., 0111-KDIB3-3.4012.524.2019.1.MAZ).

W omawianym przypadku, gmina będąca czynnym podatnikiem VAT, realizowała inwestycję w zakresie odnawialnych źródeł energii. Polega ona na zakupie i montażu instalacji, na które składają się urządzenia do produkcji energii z odnawialnych źródeł na (przy) budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców gminy służących wyłącznie do celów mieszkalnych. Gmina zawierała z mieszkańcami umowy, na podstawie których mieszkańcy zobowiązali się do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną przez gminę usługę polegającą na udostępnieniu mieszkańcowi instalacji. Zakup i montaż poszczególnych instalacji realizowali wyłonieni przez gminę wykonawcy. Faktury wystawiano na gminę, która ponosiła także wydatki ogólne, dotyczące m.in. promocji projektu.

Zdaniem Dyrektora KIS, w świetle art. 86 VATU, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych VAT. Bowiem prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, tzw. odliczenie podatku na gruncie VATU, powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. Jak podkreślił organ interpretacyjny, rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego opodatkowanej działalności gospodarczej. Tym samym w przypadku, gdy nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnik nie uzyska uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego.

W omawianym przypadku Dyrektor KIS uznał, że gmina miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego na fakturach otrzymywanych od wykonawcy, związanych z zakupem i montażem Instalacji.