W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 843 opublikowano ustawę z 30.4.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono przede wszystkim do ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833; dalej: PrEnerg). Zmieniono definicję gazociągu międzysystemowego, którym po zmianie jest gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę RP, mający na celu połączenie systemów przesyłowych państw członkowskich UE lub państw członkowskich EOG, i dodano pkt b – lub łączący system przesyłowy z infrastrukturą gazową państwa innego niż wymienione wyżej.

Jak wynika z art. 9c ust. 13 i 14 PrEnerg, operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego:

  • może zawrzeć umowę dotyczącą eksploatacji gazociągu międzysystemowego w zakresie, w jakim umowa ta jest zgodna z przepisami PrEnerg i decyzjami Prezesa URE wydanymi w stosunku do tego operatora;
  • przekazuje Prezesowi URE informację o zawarciu i każdorazowej zmianie takiej umowy oraz kopię tej umowy lub jej każdorazowej zmiany, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia tej umowy lub dokonania jej zmiany.
Ważne
Kopie umów i ich zmian, zawartych przed 13.5.2020 r., operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego przekazuje Prezesowi URE w ciągu 14 dni od 13.5.2020 r., czyli do 27.5.2020 r. (art. 4 nowelizacji).

Prezes URE, w sprawach dotyczących gazociągu międzysystemowego, w tym eksploatacji tego gazociągu, może współpracować z organami do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią lub innymi właściwymi organami państwa innego niż państwo członkowskie UE lub państwo członkowskie EOG, których infrastruktura gazowa jest połączona tym gazociągiem z systemem przesyłowym, w celu zapewnienia spójnego stosowania prawa unijnego i zapobieżenia zakłóceniom konkurencji na wewnętrznym rynku gazu ziemnego oraz negatywnemu wpływowi tego gazociągu na bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w UE. Przed podjęciem takiej współpracy dotyczącej gazociągu międzysystemowego, który znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EOG, Prezes URE konsultuje się z organami regulacyjnymi tego państwa (art. 15f ust. 3 i 4 PrEnerg).

W przypadku gazociągu międzysystemowego łączącego system przesyłowy z infrastrukturą gazową państwa innego niż należące do UE lub EOG, którego pierwszy punkt połączenia znajduje się na terytorium RP oraz którego budowę ukończono do 23.5.2019 r. i do którego przed 13.5.2020 r.:

1) nie miały zastosowania przepisy prawa UE,

2) nie stosowało się obowiązków:

a) świadczenia usług, o których mowa w art. 4 ust. 2 PrEnerg (chodzi o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na zasadach i w zakresie określonym w ustawie),

b) przedkładania taryf do zatwierdzenia, o którym mowa w art. 47 ust. 1 PrEnerg (chodzi o taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE),

c) spełniania kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1a PrEnerg (chodzi o wymienione w tym przepisie kryteria zapewnienia niezależności operatora systemu przesyłowego oraz operatora systemu połączonego),

d) o których mowa w art. 9h–9h2 PrEnerg (m.in. wyznaczenie operatora systemu, uwzględnianie certyfikatu niezależności, przyznanie lub odmowa przyznania certyfikatu niezależności)

– Prezes URE, na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw energii, może zwolnić to przedsiębiorstwo z wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt 2.

Takiego zwolnienia można udzielić na czas określony, nie dłuższy niż 20 lat, jeżeli spełniono łącznie warunki określone w art. 3 ust. 2 nowelizacji.