Członkowie CNIL zebrani na posiedzeniu plenarnym w dniu 17 października wypowiedzieli się na temat eksperymentu, który przewidywał zastosowanie rozpoznawania twarzy przy wejściu do dwóch liceów. Uznano, że urządzenie to zbierające dane uczniów, głównie osób niepełnoletnich, wyłącznie w celu udrożnienia oraz zabezpieczenia dostępu nie wydaje się ani konieczne, ani proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.

Region PACA zwrócił się do CNIL z prośbą o radę w kwestii eksperymentu dotyczącego „wirtualnej bramy”, kontrolującej dostęp poprzez rozpoznawanie twarzy przy wejściu do dwóch liceów w tym regionie. […]

Urządzenie to, stosowane jedynie w liceach, które uprzednio wyraziły zgodę, byłoby używane przez cały rok szkolny, pomagałoby pracownikom ochrony kontrolującym dostęp do liceów w zapobiegnięciu wtargnięcia oraz podszywania się pod kogoś innego oraz ograniczyłoby czas kontroli. […]

Po szczegółowej analizie projektu, CNIL uznał, że projektowane rozwiązanie jest sprzeczne z kluczowymi zasadami proporcjonalności oraz minimalizacji danych, ustanowionymi przez RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

W rzeczywistości, cele zabezpieczenia oraz udrożnienia wejść do liceów mogą być osiągnięte za pomocą środków znacznie mniej ingerujących w życie prywatne oraz swobody osób, jak np. za pomocą kontroli identyfikatorów.

Komisja przypomina, że przetwarzanie danych biometrycznych jest szczególnie wrażliwe i uzasadnia wzmocnioną ochronę osób. […]

Ryzyka te są zwiększane przez to, że urządzenia rozpoznawania twarzy są stosowane do osób niepełnoletnich, które są szczególnie chronione w prawie krajowym oraz europejskim.

Komisja przypomina również, że ścisły nadzór oznacza konieczność wzięcia pod uwagę szkód, które mogłyby powstać w przypadku incydentu bezpieczeństwa dotyczącego takich danych biometrycznych.

W tym kontekście, oraz biorąc pod uwagę istnienie mniej inwazyjnych, alternatywnych środków, takich jak kontrola za pomocą identyfikatorów, odwołanie się do urządzenia rozpoznającego twarz w celu kontroli wejścia do liceum wydaje się nieproporcjonalne.

Takie urządzenie nie może więc być zgodnie z prawem zastosowane a wyciągnięcie wniosków z tego faktu należy teraz do regionu oraz zainteresowanych liceów, odpowiedzialnych za przewidziane rozwiązanie.

Źródło: portal gdpr.pl