W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1518 opublikowano ustawę z 31.7.2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Zmiany wprowadzono w ustawie z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.; dalej: OchrPPożU), gdzie w art. 19 § 1a OchrPPożU rozszerzono katalog zadań ochotniczej straży pożarnej (OSP). Zgodnie z jego nowym brzmieniem OSP jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt. Do zadań ochotniczych straży pożarnych należy w szczególności:

  1. walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami;
  2. organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  3. organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  4. upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  5. propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Zmiana polega tu na wprowadzeniu zadań wymienionych w punktach 2–5. W związku z tym, z nowododanego art. 33a OchrPPożU wynika, że koszty realizacji tych zadań można pokrywać z:

  1. budżetu państwa;
  2. budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
  3. środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.
Ważne

Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać OSP środki pieniężne w formie dotacji.