Z dniem 3.11.2018 r. weszła w życie ustawa z 23.10.2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2092).

Ustawa zmienia wysokość limitu na 2018 r. oraz limit dziesięcioletni środków finansowych przeznaczonych na finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, dostępnych bezpłatnie dla świadczeniobiorców po ukończeniu 75. roku życia oraz limit kwartalny, który powoduje uruchamianie mechanizmu korygującego, który minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany zastosować w przypadku ryzyka przekroczenia limitów ustalonych na kolejne lata realizacji programu zaopatrzenia w bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla ubezpieczonych po ukończeniu 75. roku życia.

Limit wydatków, które przeznaczano na refundację bezpłatnych leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia zwiększono o 50 mln w 2018 r. Limit dziesięcioletni wydatków na powyższy cel będzie wynosił odpowiednio 8324,6 mln zł.

W ustawie podwyższono również limit kwartalny z poziomu 25% do poziomu 35%, który powoduje uruchamianie mechanizmu korygującego, który minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany zastosować w przypadku ryzyka przekroczenia limitów ustalonych na finansowanie zaopatrzenia bezpłatnych leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia.