W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 166 opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11.1.2019 r. w sprawie ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt.

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia takiej ewidencji, zakres danych w niej umieszczanych w ewidencji, a także wzór papierowej ewidencji.

Ewidencję prowadzi się oddzielnie dla bydła, owiec, kóz, świń i koniowatych, a wpisu do niej dokonuje się:

  • w dniu wprowadzenia zwierzęcia na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo do miejsca gromadzenia zwierząt lub w dniu wyprowadzenia zwierzęcia z targu, wystawy, pokazu lub konkursu albo z miejsca gromadzenia zwierząt;
  • w sposób czytelny i trwały.

Natomiast zmian wpisów dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienianego.

Wzór ewidencji prowadzonej w formie papierowej określony w załączniku do rozporządzenia.

Ważne
Ewidencja zwierząt przywiezionych na wystawy, pokazy lub konkursy prowadzona w formie papierowej zgodnie z tym wzorem zachowuje ważność, z tym że informacje o zdarzeniach powstałych po 1.6.2019 r. umieszcza się w ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt prowadzonej w formie papierowej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do tego rozporządzenia.

Tym samym utraci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.7.2005 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych na wystawy, pokazy lub konkursy (Dz.U. z 2005 r. Nr 142, poz. 1194).