Podatnik świadcząc usługi budowlane dla osób fizycznych może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z ewidencjonowania na kasie fiskalnej, jeżeli otrzyma zapłatę za usługę na rachunek bankowy, pocztą bądź za pośrednictwem SKOK-u, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). W przeciwnym razie sprzedaż musi być zaewidencjonowana na kasie rejestrującej.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU). Zgodnie z nim, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519 ze zm.; dalej: KasRejR), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później niż do 31.12.2021 r.:

– dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) – poz. 36 załącznika;

– świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (poz. 37 załącznika).

Zgodnie z ww. przepisami dotyczącymi zwolnienia z ewidencjonowania na kasie niektórych czynności, Czytelnik nie musi ewidencjonować na kasie usług, za które zapłata nastąpi bezgotówkowo. Warunkiem jest, że z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Natomiast usługi na rzecz osób fizycznych za które zapłata następuje w inny sposób, w tym gotówką, muszą zbyć zaewidencjonowane na kasie rejestrującej. Proszę także pamiętać, że sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej podlega:

– karze grzywny do 180 stawek dziennych na podstawie art. 62 § 4 ustawy z 10.9.1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 19 ze zm.; dalej: KKS) oraz

– karze grzywny za nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg na podstawie art. 61 KKS.

(RA)