• Stworzono prawną podstawę kontrolowania obiektu budowlanego przeznaczonego do rozrywki (escape room).
  • Sprawdzenie budynku konieczne jest już przed rozpoczęciem działalności.
  • Ze sprawdzenia budynku sporządza się protokół.

Celem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11.1.2019 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2019 r. poz. 67) było stworzenie prawnej podstawy kontrolowania obiektu budowlanego lub jego części, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w innych sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników, co może spowodować utrudnienie ich ewentualnej ewakuacji.

Nowelizacja polegała na dodaniu do dotychczasowego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) nowego przepisu § 17a. Określono w nim obowiązek właściciela, zarządcy lub użytkownika wspomnianego obiektu przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi z zamkniętej przestrzeni w bezpieczne miejsce, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenia spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Sprawdzenie powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem działalności oraz co najmniej raz na dwa lata w następnym okresie czasu. Udział w nim powinien wziąć rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. O terminie sprawdzenia właściciel, zarządca lub użytkownik ma obowiązek powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, nie później jednak niż na siedem dni przed ich przeprowadzeniem. Ze sprawdzenia sporządzony być powinien protokół zawierający ocenę spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej, który właściciel, zarządca lub użytkownik jest zobligowany złożyć do właściwej komendy powiatowej (miejskiej) państwowej Straży Pożarnej. Pierwsze tego rodzaju sprawdzenie powinno być przeprowadzone w terminie do 13.2.2019 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 29.1.2019 r.