Escape roomy – zmiany w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej

  • Stworzono prawną podstawę kontrolowania obiektu budowlanego przeznaczonego do rozrywki (escape room).
  • Sprawdzenie budynku konieczne jest już przed rozpoczęciem działalności.
  • Ze sprawdzenia budynku sporządza się protokół.

Celem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11.1.2019 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2019 r. poz. 67) było stworzenie prawnej podstawy kontrolowania obiektu budowlanego lub jego części, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w innych sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników, co może spowodować utrudnienie ich ewentualnej ewakuacji.

Nowelizacja polegała na dodaniu do dotychczasowego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) nowego przepisu § 17a. Określono w nim obowiązek właściciela, zarządcy lub użytkownika wspomnianego obiektu przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi z zamkniętej przestrzeni w bezpieczne miejsce, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenia spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Sprawdzenie powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem działalności oraz co najmniej raz na dwa lata w następnym okresie czasu. Udział w nim powinien wziąć rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. O terminie sprawdzenia właściciel, zarządca lub użytkownik ma obowiązek powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, nie później jednak niż na siedem dni przed ich przeprowadzeniem. Ze sprawdzenia sporządzony być powinien protokół zawierający ocenę spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej, który właściciel, zarządca lub użytkownik jest zobligowany złożyć do właściwej komendy powiatowej (miejskiej) państwowej Straży Pożarnej. Pierwsze tego rodzaju sprawdzenie powinno być przeprowadzone w terminie do 13.2.2019 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 29.1.2019 r.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności