Wytyczne przedstawiają różne aspekty prawa dostępu do danych i dostarczają bardziej precyzyjnych wskazówek co do tego, jak prawo dostępu powinno być realizowane w różnych sytuacjach. Dokument zawiera m.in. wyjaśnienia dotyczące zakresu prawa dostępu, informacji, które administrator musi przekazać osobie, której dane dotyczą, formatu wniosku o dostęp, głównych sposobów zapewnienia dostępu oraz pojęcia żądań ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych. Warto zauważyć, że stanowiska i opinie przedstawione podczas spotkania interesariuszy w listopadzie 2019, zostały uwzględnione w trakcie prac nad dokumentem. Wytyczne będą przedmiotem konsultacji publicznych przez 6 tygodni.

Ochrona danych osobowych – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Ponadto podczas posiedzenia plenarnego EROD przyjęła pismo w odpowiedzi na pisma wzywające do jednolitej interpretacji zgody na stosowanie plików cookie. W piśmie tym Rada podkreśla, że zależy jej na zapewnieniu zharmonizowanego stosowania zasad ochrony danych w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym. Również w tym celu EROD powołała niedawno grupę zadaniową ds. banerów cookie, której rolą jest koordynowanie odpowiedzi na skargi dotyczące banerów cookie. Ponadto EROD przypomina o zaktualizowanych wytycznych dotyczących zgody, aby zapewnić zharmonizowane podejście do warunkowości zgody i jednoznacznego wyrażania woli.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2260