17.4.2020 r. prezydent podpisał ustawę z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695; dalej: InstrWsparSARSCoV2U)).

Nowelizacja, w art. 29, wprowadza zmiany w ustawie z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.; dalej: KSH). Zgodnie z art. 437 § 1 KSH, zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez spółkę co najmniej w dwóch egzemplarzach na każdego subskrybenta; jeden egzemplarz przeznaczony jest dla subskrybenta, drugi dla spółki. Dodano przepis, zgodnie z którym zapis na akcje w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zapis subskrypcji powinien być złożony spółce albo osobie przez nią upoważnionej w terminie podanym w ogłoszeniu, prospekcie albo w liście poleconym, o którym mowa w art. 434 § 3 KSH.

W razie złożenia zapisu na akcje w postaci elektronicznej, nie stosuje się zasady, że zapis powinien zawierać podpisy subskrybenta oraz spółki albo innego podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje (art. 437 § 21 KSH). Natomiast z nowego brzmienia art. 437 § 3 KSH wynika, że przyjęcie zapisu może być poświadczone pieczęcią lub mechanicznie odtwarzanym podpisem, zaś przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga poświadczenia przez podmiot przyjmujący zapis.

Ponadto, po zmianach, rada nadzorcza (spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej) może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa (statut) spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu (art. 222 § 41 oraz art. 388 § 31 KSH).