Ustawa z 10.5.2018 r. zmieniła ustawę z 15.5.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie ze zmienionymi przepisami lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy upoważnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, będą mogli wystawiać zaświadczenia lekarskie wciąż w formie papierowej nie dłużej niż do 30.11.2018 r. Tym samym obowiązek wystawiania tych zaświadczeń wyłącznie w formie elektronicznej wejdzie w życie dopiero od 1.12.2018 r.

Przesunięcie terminu wynika z faktu, że tempo wdrażania wersji elektronicznej zwolnień lekarskich nie było satysfakcjonujące. Pod koniec grudnia 2017 r. tylko 3 % lekarzy stosowało elektroniczną formę wystawiania zaświadczeń lekarskich, natomiast na koniec marca 2018 r. w tej formie wystawiano ok. 17 % zaświadczeń lekarskich.