W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1185 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.6.2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje i deklaracje dotyczące podatku od nieruchomości mogą być:

  1. przesyłane z wykorzystaniem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), a także innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie BIP właściwego organu JST;
  2. opatrywane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym oraz podpisem zaufanym.

Rozporządzenie to poprzedziły analogiczne rozporządzenia dotyczące podatku rolnego i podatku leśnego (patrz: Dz.U. z 2019 r. poz. 1153 i 1154).

Przypominam też, że w Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1104 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 30.5.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, które obowiązuje również od 1.7.2019 r.