Już wcześniej Ministerstwo wydało rekomendacje dla inwestycji realizowanych przy wsparciu unijnych funduszy. Teraz takie zalecenia wydało dla rozliczania projektów „miękkich”, np. szkoleń czy konferencji. Pismo otrzymały instytucje, czuwające nad wdrażaniem projektów, np. ministrowie, marszałkowie województw, wojewódzkie urzędy pracy, czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jakie rekomendacje zawiera dokument?

Proponuje się tam m.in., by umożliwić finansowanie z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji – warunkiem jest, by pieniądze były niemożliwe do odzyskania, a działania nie dało się zrealizować np. z powodu zamknięcia granic danego państwa lub braku zgody uczestników na udział w szkoleniu. Warunkiem jest też także, by zobowiązania zostały zaciągnięte przed 11.3.2020 r.

Resort zaleca również finansowanie ze środków unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym. Tutaj MFiPR wskazuje przedszkola, które obecnie nie prowadzą działalności, a cały czas muszą płacić opiekunom.

W rekomendacjach znalazła się także możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy. W tym przypadku MFiPR od razu rozwiewa obawy beneficjentów co do obowiązkowych okresów trwałości prowadzonej działalności – czas zawieszenia z powodu koronawirusa nie byłby wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej. Ministerstwo wskazuje, że po ponownym podjęciu działalności musiałaby ona być prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia.

Ministerstwo rekomenduje także zmianę treści wniosków i umów o dofinansowanie, chodzi m.in. o zakres okresu realizacji projektu, termin jego zakończenia albo finansowanie dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne.

W obecnie panującej, trudnej sytuacji MFiPR rekomenduje także zachowanie ścisłej współpracy opiekunów projektów z beneficjentami i szybkie reagowanie na występujące trudności w projektach.

MFiPR przypomina, że odstępstwo od reguł rozliczania projektów unijnych musi być uzasadnione wystąpieniem siły wyższej (koronawirusa), więc każdy przypadek powinien być analizowany. Decyzje można jednak podejmować blokowo w stosunku do naborów, gdzie stan faktyczny jest taki sam.