Celem tego programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Ważne
Pierwsza edycja programu ma być realizowana od 1.10. 2019 r. do 31.12.2020 r.

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego mogą ubiegać się o środki na realizację usług asystenta w tym programie. W ramach programu można otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji.

Gminy (powiaty) mają czas do 22 października na złożenie wniosków do wojewody (zał. 1 do programu). Po tym terminie wojewoda sporządzi i przekaże wniosek na środki finansowe z programu (zał. 2), wraz z listą rekomendowanych gmin lub powiatów (zał. 3) Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podejmie decyzję o dofinansowaniu. Wojewodowie mają na to czas do 5 listopada.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Na stronie internetowej zamieszczono następujące materiały dostępne w formacie PDF:

  • Ogłoszenie o naborze wniosków;
  • Program Asystent osobisty osoby niepełnoprawnej – edycja 2019-2020(dostępny w formatach PDF i Word);
  • Zał. nr 1 Wniosek gminy/powiatu na środki finansowe;
  • Zał. nr 2 Wniosek województwa na środki finansowe;
  • Zał. nr 3 Wzór listy rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach programu;
  • Zał. nr 4 Sprawozdanie gminy/powiatu z realizacji programu;
  • Zał. nr 5 Sprawozdanie wojewody z realizacji programu;
  • Zał. nr 6 Wzór oświadczenia o przyjęciu środków z programu;
  • Zał. nr 7 Kara zgłoszenia do programu;
  • Zał. nr 8 Karta rozliczenia usług.