E-faktury od 1 października – projekt ustawy

Powód zmian

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy, głównym celem zmian jest uszczelnianie VAT oraz zwiększenie bezpieczeństwa podatników: “Zakłada się, że projektowane rozwiązania przyczynią się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale także uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców, z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami. Proponowane rozwiązania umożliwią także zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku zakładanego zwiększenia poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami.

Wprowadzane rozwiązanie ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT i przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów. Narzędzie to pozwoli na ograniczenie działań podatników zaangażowanych w nieuczciwą działalność, co spowoduje ograniczenie nieuczciwej konkurencji.”


Co się zmieni?

Zmiany obejmą przede wszystkim ustawę z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU), a dodatkowo ustawę z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.; dalej: OrdPU) oraz ustawę z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 505 ze zm.).

Projekt zakłada utworzenie teleinformatycznego systemu, którego głównym celem ma być wystawianie dostęp, otrzymywanie i przechowywanie faktur ustrukturyzowanych nazwanego Krajowym Systemem e-Faktur (dalej: KSeF).

Do wystawienia faktury ustrukturyzowanej przez KSeF:

  • potrzebna będzie zgoda odbiorcy;
  • można upoważnić inną osobę lub podmiot, np. księgową bądź biuro rachunkowe;
  • można będzie użyć programu finansowanego i przesłać ją poprzez API.

Faktury będą przechowywane w KSeF przez 10 lat licząc od końca roku, w którym zostały wystawione, bądź do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego (do wystąpienia późniejszego z tych zdarzeń).

Z racji na to, że faktury przechowywanej w KSeF nie będzie można zgubić, to nie będzie także można do niej wystawić duplikatu.

Aby zachęcić podatników do korzystania z faktur ustrukturyzowanych w projekcie przewidziano możliwość skorzystania ze skróconego do 40 dni czasu zwrotu różnicy podatku naliczonego nad podatkiem należnym, o której mowa w art. 87 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU).

Skorzystać ze skróconego okresu zwrotu zgodnie z projektem, będą mogli podatnicy, którzy:

  • w danym okresie rozliczeniowym wystawiali wyłącznie faktury ustrukturyzowane,
  • mieli kwotę zwrotu różnicy podatku naliczonego nad podatkiem należnym, przeniesioną z poprzednich okresów w wysokości nie wyższej niż 3000 zł,
  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy byli zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, składali deklaracje rozliczeniowe VAT oraz posiadali rachunek wykazany na białej liście.


Konsultacje

Do 23.2.2021 r. można zgłosić swoje uwagi do projektu w ramach konsultacji publicznych, w tym także drogą elektroniczną, również mailowo na adres: Sekretariat.PT@mf.gov.pl.

Także do tego samego dnia można zgłosić uwagi co do samej struktury e-faktury. Propozycję struktury wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych można przesłać wyłącznie w edytowalnej wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dpa@mf.gov.pl.


Gdzie szukać informacji?

Projekt zmian, uzasadnienia do nich oraz zaproszenie do konsultacji publicznych można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343202.

Natomiast na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe–-struktura-e-faktury znajdziemy schemat e-faktury oraz zaproszenie do konsultowania go.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności