Do 31 marca należy złożyć zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a także inne deklaracje, jak informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R, informację na formularzu ORD-U, dotyczącą umów zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego w roku podatkowym 2019, raport o schematach podatkowych na formularzu MDR-3.

Dzień 31 marca, to termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Do tej pory żaden z tych obowiązków nie uzyskał odroczenia terminu w ramach pakietu działań tarczy antykryzysowej.

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 zostało ogłoszone jedynie dla organizacji pozarządowych.

Jak czytamy w komunikacie, na stronach ministerstwa:

„Przesunięcie terminu do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. przez organizacji pozarządowych: podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku, a także przez podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów. Termin ulega przesunięciu z 31 marca na 31 lipca”.