Wynika to z przepisów rozporządzenia MF z 31.12.2018 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 2).

Istotą urzędowego sprawdzenia jest zapewnienie przez określone podmioty warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, w tym dokumentacji związanej z działalnością podlegającą kontroli celno-skarbowej.

W związku z objęciem urzędowym sprawdzeniem działalności polegającej na produkcji i obrocie automatami do gier hazardowych, zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.; dalej KASU) nałożono na podmioty prowadzące tego rodzaju działalność obowiązek zapewnienia warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie mógł przeprowadzić urzędowe sprawdzenie przed rozpoczęciem działalności polegającej na produkcji i obrocie automatami do gier hazardowych (art. 106 pkt 1 lit. a KASU). Urzędowe sprawdzenie będzie przeprowadzane w przypadku weryfikacji dalszego spełniania warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w zakresie wskazanych działalności (art. 106 pkt 1 lit. b KASU).

W ramach nadzoru nad produkcją i obrotem automatami do gier hazardowych rozszerzono instytucję urzędowego sprawdzenia, poprzez objęcie urzędowym sprawdzeniem działalności związanej z produkcją lub obrotem automatami do gier hazardowych. Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące, z 2017 r.