W pierwszym etapie uruchamiania serwisu inwestorzy mogą wypełnić i pobrać wybrany przez siebie formularz, który następnie dostarczą do urzędu w tradycyjny sposób. Jak obiecuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego już jesienią pojawi się możliwość podpisania go podpisem zaufanym lub elektronicznym. Dodatkowo, po uruchomieniu pełnej funkcjonalności serwisu e-budownictwo formularz będzie można przesłać do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego za pośrednictwem tej aplikacji. Oczywiście, pozostanie także możliwość składania wniosków w tradycyjny sposób (w formie papierowej), a o wyborze sposobu postępowania będą decydować inwestorzy.

Obecnie, w pierwszym etapie cyfryzacji, w serwisie znajdują się następujące formularze:

  • zgłoszenie robót budowlanych,
  • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
  • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
  • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
  • zgłoszenie rozbiórki, 
  • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W serwisie można też znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (np. do kogo mam wysłać swój formularz; jakiej zgody będę potrzebował przed przystąpieniem do robót budowlanych; Czym różni się pozwolenie od zgłoszenia), które będą pomocne przy wypełnianiu wniosków. W kolejnych etapach rozszerzania cyfryzacji pojawi się m.in. możliwość składania wniosków o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, co ułatwi pracę architektom i inżynierom.

Serwis jest dostępny pod adresem: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/