Ustalenie posiadania przez wykonawcę wymaganych zasobów technicznych lub zawodowych, nie wywołuje samo w sobie znacznych trudności, albowiem to wykonawca składanym oświadczeniem wstępnym (art. 25a ust. 1 pkt 1 ZamPublU) a następnie oświadczeniami lub dokumentami (art. 25 ust. 1 pkt 1 ZamPublU) wykazuje, pod rygorem wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ZamPublU, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym warunków dotyczących zasobów technicznych lub zawodowych.

Przy okazji podniesionej kwestii, warto wskazać, iż pomimo tego, że nie wynika to wprost z treści art. 22d ust. 2 ZamPublU, aktualizacja przewidzianego w nim uprawnienia wymaga uprzedniego ustanowienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących potencjału technicznego lub zawodowego. Nieustanowienie przedmiotowych kryteriów kwalifikacji uniemożliwia następcze (po upływie terminu składania ofert) weryfikowanie, czy wykonawca posiada stosowny zasób, jak również, czy zaangażowanie potencjału w realizację innych inwestycji może kolidować z prawidłowym wykonaniem zamówienia. Umyślne odstąpienie lub niezamierzone zaniechanie ustanowienia kryteriów kwalifikacji, w tym referujących do potencjału technicznego lub zawodowego, albo ustanowienie wymogów nieproporcjonalnych − zaniżonych, obciąża w całości zamawiającego i uniemożliwia w sposób następczy wywoływanie z tego tytułu negatywnych następstw po stronie wykonawcy. Podsumowując powyższe, przez zasoby techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22d ust. 2 ZamPublU, należy w ramach danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozumieć zasoby skonkretyzowane przez zamawiającego w ramach kryteriów kwalifikacji.

Odmienne stanowisko, w ocenie autora nieuzasadnione, KIO wyraziła w wyroku z 19.12.2018 r. (KIO 221/18), podnosząc, że: „konstrukcja instytucji uregulowanej w treści art. 22d ust. 2 ZamPublU nie odnosi się wprost do warunków udziału w postępowaniu, których w zakresie doświadczenia Zamawiający w tym postępowaniu nie dookreślił, lecz do faktycznej zdolności wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia, a więc dostępnego mu na daną chwilę potencjału technicznego, zawodowego, logistycznego, czy osobowego itp.”. Należy jednak wskazać, że w uzasadnieniu ww. orzeczenia KIO dostrzegła, że art. 22d ust. 2 ZamPublU „odnosi się do kwestii (referuje do) warunków udziału w postępowaniu stanowiąc emanację realnego (a nie jedynie formalnego) podejścia do kwestii zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia”. Izba nie uzasadniła ww. stanowiska, przyjmującego ograniczony stopień korelacji art. 22d ust. 2 ZamPublU z konkretnymi kryteriami kwalifikacji ustanowionymi na potrzeby danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.