W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1835 opublikowano ustawę z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja). Zmiany dotyczą, oczywiście, PDOFizU.

1. Pracownicze koszty uzyskania przychodów w okresie październikgrudzień 2019 r.

Zgodnie z art. 3 nowelizacji, od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. miesięczne koszty uzyskania przychodów, w przypadku gdy:

 1. podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą 250 zł;
 2. miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę wynoszą 300 zł.

Natomiast przy obliczaniu podatku za 2019 r. koszty uzyskania przychodów za rok podatkowy:

 1. wynoszą nie więcej niż 1751,25 zł – w przypadku, podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 2. nie mogą przekroczyć łącznie 2626,54 zł – w przypadku, podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 3. wynoszą łącznie nie więcej niż 2151,54 zł – w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 4. nie mogą przekroczyć łącznie 3226,92 zł – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

2. Skala podatkowa w 2019 r.

Z art. 5 nowelizacji wynika, że określona w art. 27 PDOFizU skala podatkowa w 2019 r. otrzymała brzmienie:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

17,75%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

15 181,22 zł + 32%

nadwyżki ponad 85 528 zł

Wspomniana w tabeli kwota zmniejszająca podatek za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku m.in. w zeznaniu PIT (art. 45 ust. 1 PDOFizU), wynosi:

1. 1420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł.

2. 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł.

3. 548,30 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł.

4. 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

3. Stawki podatku w okresie październik-grudzień 2019 r.

Z art. 6 nowelizacji wynika, że:

 1. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r.: zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%, a kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł;
 2. na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33–35 i art. 41 ust. 1 PDOFizU (czyli m.in. pracodawcy i zleceniodawcy), zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%;
 3. od 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą kwota zmniejszająca podatek wynosi 548,30 zł (w tym przypadku stosuje się limity określone w art. 5 nowelizacji);
 4. podatnicy, o których mowa w art. 43 ust. 1 PDOFizU (chodzi o uzyskujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej), dokonujący wpłaty zaliczki miesięcznej w wysokości określonej zgodnie z art. 43 ust. 4 PDOFizU, mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od października do grudnia 2019 r. o kwotę 5,5% ustalonej zaliczki miesięcznej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a PDOFizU, od przychodów z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 PDOFizU (m.in. z umów zlecenia i z kontraktu menedżerskiego), jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, zryczałtowany podatek dochodowy od 1.10.2019 r. wynosi 17% przychodu (przed zmianą 18%). Przy czym, w tym przypadku stawka 17% ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1.10.2019 r. (art. 7 ust. 1 nowelizacji).

4. Skala podatkowa i koszty uzyskania przychodów od 1.1.2020 r.

Zmiany w tym zakresie wprowadza art. 1 nowelizacji. Od 1 stycznia 2020 r. skala podatkowa określona w art. 27 ust. 1 PDOFizU przedstawia się następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

14 539,76 zł + 32%

nadwyżki ponad 85 528 zł

Wspomniana w tabeli kwota zmniejszająca podatek odliczana m.in. w zeznaniu PIT (art. 45 ust. 1 PDOFziU), wynosi (art. 27 ust. 1a PDOFizU):

1. 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł.

2. 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł.

3. 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł.

4. 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Zmieniono też wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Od 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 ust. 2 PDOFizU koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

 1. wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 2. nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 3. wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 4. nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
Ważne

Przepisy m.in. art. 22 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 i 1a PDOFizU w nowym brzmieniu mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. (art. 7 ust. 2 nowelizacji).