JST nie może domagać się zwrotu pobranej dotacji w nadmiernej wysokości (pozostającej ponad 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych na ucznia, wychowanka).

Zgodnie z art. 43 ust. 5 FinZadOśwU obowiązującym od 1.1.2018 r. w przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41 ww. ustawy, zgodnie z art. 43 ust. 4 FinZadOśwU, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji. Należy zauważyć, iż przepisy dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji (art. 78d ust. 2 OświatU) obowiązujące przez 1.1.2018 r. przewidywały możliwość pomniejszenia dotacji o całą kwotę nadpłaconej od początku roku dotacji, ponieważ nie zawierały ograniczenia jakie istnieje obecnie w art. 43 ust. 5 FinZadOśwU. Ponadto zgodnie z definicją zawartą w art. 252 ust. 3 FinPubU, dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach. Należy tutaj wskazać, iż przepis art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ogranicza możliwość zmniejszenia dwóch ostatnich rat dotacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli JST prawidłowo dokonało aktualizacji październikowej, a następnie zachowało się zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych brak będzie podstaw do twierdzenia, iż pozostała część dotacji (pozostająca ponad 25 % średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych na ucznia, wychowanka) jest dotacją pobraną w nadmiernej wysokości. Wg autora brak będzie również podstaw do domagania się zwrotu tej kwoty. Zgodnie z uzasadnieniem (druk nr 1837) projektu FinZadOśwU wprowadzenie przepisu (art. 43 ust. 5 FinZadOśwU) miało na celu uniemożliwianie zbyt dużego spadku (a także zbyt dużego wzrostu) miesięcznej kwoty dotacji na ucznia w wyniku aktualizacji kwot dotacji.