W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 398 opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23.8.2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1339; dalej: rozporządzenie).

Z nowelizacji rozporządzenia wynika, że:

1) składany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) do właściwego miejscowo wojewody wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, zawiera także średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku;

2) taką samą informację zawierać ma zgłaszane przez wojewodę zapotrzebowanie na dotację przekazywane ministrowi rozwoju wsi;

3) wspomniane zapotrzebowanie (a także dodatkowe zapotrzebowanie na dotację) wojewoda przesyła również w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa, o którym mowa w § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 15.1.2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 2225);

4) w przypadku zapotrzebowania na dotację składanego we wrześniu danego roku, zapotrzebowanie na dotację składa się nie później niż 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym września danego roku;

5) zmieniono treść załączników nr 2, 4, 6 i 8 do rozporządzenia dotyczących wzorów sprawozdań.

Do trybu przekazywania gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę za lata poprzedzające 2019 r., w zakresie dodatkowego wniosku oraz dodatkowego zapotrzebowania (§ 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia) stosuje się:

1) § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 rozporządzenia (dotyczące informacji zawartych we wniosku o zwrot oraz zapotrzebowaniu na dotację) – w brzmieniu dotychczasowym;

2) § 4 ust. 2 rozporządzenia (dotyczący dodatkowego zapotrzebowania na dotację) – w brzmieniu nowelizacją.