Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 27.11.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2344).

Głównym celem wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe jest wprowadzenie zmian o charakterze dostosowującym w związku z ustawą z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544), którą zmieniono nazwy: „profil zaufany ePUAP” na: „profil zaufany” w Ordynacji podatkowej, a jednocześnie „podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP” został zastąpiony przez „podpis zaufany”. Zmiany w rozporządzeniu obejmują również zaawansowany podpis elektroniczny tj. „podpis osobisty”.

Wcześniej zaświadczenia doręczane w formie dokumentu elektronicznego były uwierzytelnione bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Konieczne było umożliwienie organowi podatkowemu podpisywania zaświadczeń doręczanych w formie dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Z tego powodu w rozporządzeniu wprowadzono regulacje dotyczące możliwości podpisywania przez organ podatkowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jak dotychczas), a także podpisem zaufanym albo podpisem osobistym zaświadczeń wydawanych w formie dokumentu elektronicznego.

W konsekwencji wszystkie wzory zaświadczeń, tj.: ZAS-W, ZAS-S, ZAS-Z, ZAS-P, ZAS-SC, ZAS-HZ, ZAS-HZU, ZAS-DF, ZAS-DP i ZAS-KP, a także oświadczenia ORD-M wymagały zastąpienia określenia „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP” nowymi formami: podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.