Zmiany mają dostosować przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2350; dalej: WarObnVATR) do tzw. nowej matrycy stawek VAT wprowadzonej ustawą z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751). Ta ustawa zmieniająca reguluje krajowy system stawek obniżonych określony przepisami VATU w sposób kompleksowy – jej przepisy obejmują również przedmiotowe kwestie objęte dotychczas przepisami rozporządzenia. Na skutek powyższego niektóre regulacje rozporządzenia w zakresie stosowania stawek obniżonych są zbędne.

Wskutek zmian w treści ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU) oraz zał. nr 3 i 10 do tej ustawy, towary i usługi wymienione w zmienianym rozporządzeniu w rozdziale 2 i 3, a także w załączniku do rozporządzenia (tj. towary i usługi opodatkowane stawkami preferencyjnymi VAT w wysokości 5% i 8%) zostały ujęte bezpośrednio w VATU oraz w zał. nr 3 i 10 do VATU.

Towary i usługi wymienione w rozdziale 2 WarObnVATR oraz w załączniku do rozporządzenia (opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%) zostały zasadniczo objęte regulacjami – art. 41 ust. 12 i 12f VATU (roboty konserwacyjne, usługi związane z wyżywieniem) oraz załącznika nr 3 do VATU (nawozy i pasze, produkty lecznicze, wyroby higieniczne, zwierzęta).

Oznacza to, że ww. grupy towarów i usług nadal objęte będą stawką VAT w wysokości 8%. Towary wymienione w rozdziale 3 WarObnVATR (opodatkowane stawką VAT w wysokości 5%) zostały odpowiednio uwzględnione w zał. nr 10 do VATU (produkty zawierające tłuszcze roślinne) co oznacza, że nadal będą opodatkowane z zastosowaniem tej stawki.

Nowa matryca stawek VAT stanowi efekt nowego podejścia do systemu stawek VAT, opartego przede wszystkim na: nowym sposobie identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT (odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz na rzecz PKWiU 2015 w zakresie usług) oraz dążeniu do objęcia jedną (taką samą) stawką całych grup towarów i usług, z czym wiązały się w praktyce pewne zmiany zakresu stosowania stawek obniżonych w porównaniu do dotychczasowego systemu (na który składały się regulacje VATU oraz WarObnVATR) wynikające chociażby z innej budowy i systematyki CN i PKWiU.

Odmienność klasyfikacji CN oraz PKWiU przejawia się m.in. w tym, że w poszczególnych grupowaniach stosowane jest częściowo (lub nawet całkowicie) odmienne nazewnictwo. Tym samym zmiany dokonywane w WarObnVATR nie polegają wyłącznie na prostym skopiowaniu przepisów z rozporządzenia do VATU, obszary (w zakresie stawek obniżonych) regulowane dotąd rozporządzeniem zostały uwzględnione w VATU w sposób dostosowany do logiki budowy nowej matrycy VAT.