Konieczność wydania rozporządzenia wynika z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1776 z 22.10.2019 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzeniem tym część kodów CN obecnie obowiązujących zastąpionych zostało nowymi kodami, które zaczną obowiązywać od 1.1.2020 r. Została uchylona poz. 294a (maszyny do redagowania tekstów) a poz. 294b otrzymała brzmienie: * 8472 90 80 – Pozostałe.

Planowana zmiana dotyczy załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 132 ze zm.).

Kody CN zostały w projektowanym rozporządzeniu dostosowane do kodów CN, które zaczną obowiązywać od 1.1.2020 r.