W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 875 opublikowano ustawę z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: DziałOsłSARSCoV2U).

Jak wynika z art. 4 ustawy z 8.2.2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 poz. 700), podmioty, które prowadziły w dniu wejścia w życie tej ustawy ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, niespełniające wymaganych standardów miały obowiązek dostosować je do tych standardów. Wspomniane standardy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.4.2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896).

Ważne
Zgodnie z art. 34 DziałOsłSARSCoV2U termin tego dostosowania przesunięto o dwa lata. Pierwotnie podmioty prowadzące wymienione placówki miały czas na odpowiednie ich dostosowanie do 31.12.2020 r. Po zmianie mają na to czas do 31.12.2022 r.

Ponadto, art. 41 DziałOsłSARSCoV2U wprowadził zmiany w ustawie z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1690).

Decyzje lub umowy ustalające opłatę dla małżonka lub zstępnych przed wstępnymi, za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, wydane lub zawarte przed 4.10.2019 r., zachowują moc do dnia w nich określonego. Po zmianie zachowują moc, ale nie dłużej niż do 1.1.2021 r. Przed zmianą – nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od 4.10.2019 r., czyli do 4.10.2020 r.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.; dalej: PomSpołU), placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku można prowadzić w ramach działalności gospodarczej po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Natomiast, zgodnie z art. 69 ust. 1 PomSpołU, placówki takie mogą prowadzić kościelne i świeckie organizacje w ramach swojej działalności statutowej. Podmioty prowadzące taką działalność, na którą uzyskały zezwolenie przed 1.1.2020 r., zatrudniają pracowników wykonujących usługi opiekuńcze zapewniające: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, a także kontakty z otoczeniem:
1) na zasadach dotychczasowych do 31.5.2021 r. (przed zmianą do 31.5.2020 r.),
2) od 1.6.2021 r. do 31.5.2022 r. (przed zmianą od 1.6.2020 r. do 31.5.2021 r.) w wymiarze nie mniejszym niż 1/4 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce,
3) od 1.6.2022 r. (przed zmianą od 1.6.2022 r.) w wymiarze określonym w art. 68a pkt 5 PomSpołU (w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce, nie mniej niż w wymiarze 4,5 pełnego wymiaru czasu pracy)
– z tym że do 31.5.2022 r. (przed zmianą do 31.5.2021 r.) nie stosuje się wymogu minimalnego poziomu zatrudnienia określonego w art. 68a pkt 5 PomSpołU.

Ponadto, wymogi z zakresie prowadzenia przez podmiot prowadzący szczegółowej dokumentacji osób przebywających w placówce, zawierającej postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, w stosunku do osób przyjętych do placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku przed 1.1.2020 r., stosuje się od 1.6.2021 r. (przed zmianą było od 1.6.2020 r.).