Zmiany są konsekwencją wejścia dwóch rozporządzeń Ministra Finansów z 13.1.2020 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2020 r. poz. 73) i od osób prawnych (Dz.U. 2020 r. poz. 50).

Zmiana wprowadza do rozporządzeń Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych przepisy o charakterze dostosowawczy i polega na zastąpieniu odesłania do decyzji w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: OrdPU), odesłaniem do uprzedniego porozumienia cenowego. Konieczność zmiany wynika z ustawy z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. 2019 r. poz. 2200), która obowiązuje od 29.11.2019 r.

W związku ze zmianą dostosowawczą § 8 ust. 3 otrzymał brzmienie: „W przypadku gdy transakcja kontrolowana obejmująca przeniesienie trudnych do wyceny wartości niematerialnych jest objęta uprzednim porozumieniem cenowym, przepisu ust. 2 nie stosuje się w okresie, którego dotyczy to porozumienie”.

Zmiany nie mają wpływu na bieżące rozliczenia podatkowe podatników.