W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1300 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 8.7.2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających odprowadzanych w ściekach przemysłowych.

Dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, którą można odprowadzać w ściekach przemysłowych w jednym lub więcej okresach – określono w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku określono dopuszczalne ilości:

 • rtęci,
 • kadmu,
 • heksachlorocykloheksanu,
 • tetrachlorometanu,
 • pentachlorofenolu,
 • heksachlorobenzenu,
 • heksachlorobutadienu,
 • trichlorometanu,
 • 1,2-dichloroetanu,
 • trichloroetylenu,
 • nadchloroetylenu oraz
 • trichlorobenzenu.