Do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15.3.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L Nr 77, str. 1) zostanie dodany nowy art. 45a, który dzieli dokumenty poświadczające WDT na dwie grupy:

a) dokumenty przewozowe, takie jak podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów;

b) inne dokumenty:

– polisa ubezpieczeniowa dotycząca wysyłki lub transportu towarów,

– dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;

– dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;

– poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

Będzie istniało domniemanie, że towary zostały przemieszczone między państwami członkowskimi UE, jeżeli dostawca będzie w posiadaniu:

– co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów z grupy A, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy, lub

– jakichkolwiek pojedynczych dowodów z grupy A wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami z grupy B potwierdzających wysyłkę lub transport, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy.

Ponadto, jeżeli transport będzie organizowany przez nabywcę, sprzedawca będzie musiał również posiadać pisemne oświadczenie nabywcy potwierdzającego, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów.

(RA)