W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1470 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 19.7.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie określa wzory dokumentów:

  •  oceny wskazującej czas powstania zabytku – załącznik nr 1;
  • wyceny zabytku – załącznik nr 2;
  • potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – załącznik nr 3.

Z rozporządzenia wynika też, że dokumenty te, ich wydruki i kserokopie mają format A4, a dla wzoru dokumentu:

  • oceny wskazującej czas powstania zabytku – ustala się odcień koloru żółtego o symbolu PANTONE 120 U, RGB 255/217/106, CMYK 0/8/66/0;
  • wyceny zabytku – ustala się odcień koloru zielonego o symbolu PANTONE 367 U, RGB 143/209/106, CMYK 42/0/74/0.

Utraciło tym samym moc rozporządzenie MKiDN z 18.2.2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 256).