Nowe zasady dofinansowania obowiązują od 29.5.2020 r. Zmiany wprowadzono ustawą z 14.5.2020 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 932) Zmiany wprowadzono do ustawy z 9.11.2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 553 ze zm.; dalej: KołaGospWiejskU). Dodano art. 35a do KołaGospWiejskU, zgodnie z którym w 2020 r. koło gospodyń wiejskich może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie:

  • prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wspierania rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowania i prowadzenia działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechniania i rozwijania formy współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentowania interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwijania kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Ważne

Prezes ARMiR przyznaje pomoc finansową w drodze decyzji na wniosek koła gospodyń wiejskich. Wniosek składa się do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego miejscowo ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Do wydania decyzji Prezes ARiMR może upoważnić kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wspomnianą pomoc finansową dla KGW w 2020 r. przewidziano w wysokości 40 000 000 zł.