W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1335 opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 6.7.2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego.

Zakres zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, które mogą być dofinansowywane z budżetu państwa, obejmuje:

1) roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi,

2) pierwsze wyposażenie strzelnicy,

3) wymianę elementów strzelnicy w ramach konserwacji obiektu,

4) pracę instruktorów prowadzących szkolenie strzeleckie,

5) amunicję do prowadzenia szkolenia strzeleckiego,

6) materiały eksploatacyjne niezbędne do prowadzenia szkolenia strzeleckiego,

7) organizację imprez sportowych w zakresie sportu strzeleckiego,

8) wyposażenie strzeleckie.

Minister Obrony Narodowej przeprowadza konkurs ofert JST na realizację tych zadań oraz powołuje komisję konkursową, która dokonuje oceny ofert. Oferta składana przez JST zawiera:

1) nazwę JST i adres urzędu ją obsługującego,

2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania tej JST oraz jej adres e-mail i numer telefonu,

3) opis zadania uwzględniający termin, miejsce oraz harmonogram jego realizacji,

4) preliminarz całkowitych kosztów zadania, uwzględniający źródła finansowania,

5) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania JST oraz jej skarbnika.

Minister Obrony Narodowej, rozpatrując ofertę, bierze pod uwagę:

1) rekomendacje komisji,

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań,

3) priorytety w zakresie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego na dany rok, które zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu,

4) potrzeby szkoleniowe Sił Zbrojnych RP.

Na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w BIP będzie zamieszczona informacja o ogłoszeniu konkursu wraz z ofertą oraz jego wyniki. Minister Obrony Narodowej poinformuje te JST, które zostały wyłonione w drodze konkursu, o jego wynikach.

Dofinansowanie zadań następuje na podstawie umowy zawartej przez MON z JST wyłonioną w drodze konkursu, która zawiera w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, oraz termin realizacji zadania,

2) kwotę dotacji przyznanej JST oraz tryb i termin jej przekazania,

3) wysokość środków własnych przeznaczanych przez JST na realizację zadania,

4) termin wykorzystania dotacji,

5) tryb kontroli realizacji zadania,

6) termin i sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz zasady zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,

7) warunki powierzenia przez JST realizacji części lub całości przyjętych zadań podmiotom trzecim,

8) warunki nieodpłatnego korzystania ze strzelnicy przez Siły Zbrojne RP, organizacje proobronne oraz uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa,

9) wymogi w zakresie odpłatnego korzystania ze strzelnicy.