W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 875 opublikowano ustawę z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: DziałOsłSARSCoV2U). Zmiany wprowadzono m.in. do ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej: KoronawirusU).

Dodano m.in. art. 15ga KoronawirusU, który dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub osobie fizycznej, której przysługuje tytuł prawny do:

 • zabytku o statusie pomnika historii w rozumieniu przepisów ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.) lub
 • zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego, o której mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu 16.11.1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz.U. z 1976 r. poz. 190).

Podmiotom tym przysługuje, na ich wniosek, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez tę osobę lub jednostkę organizacyjną, nieprzerwanie w okresie nie krótszym niż przez 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej.

Dofinansowanie dotyczy także osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.

Dofinansowanie przysługuje wymienionemu podmiotowi, jeżeli:

 • na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz na dzień złożenia wniosku zatrudnia co najmniej 50 pracowników;
 • w następstwie ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spadły dochody podmiotu uzyskiwane w związku z funkcjonowaniem zabytku;
 • podmiot nie uzyskał ze środków publicznych dofinansowania do wynagrodzeń w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat.
Ważne
Przez spadek dochodów podmiotu uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem zabytku rozumie się spadek nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek dochodów uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem zabytku z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1.1.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do dochodów z miesiąca poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych – w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Wynagrodzenie jest w tym przypadku dofinansowywane ze środków FGŚP w wysokości do 80% wynagrodzenia brutto pracowników, nie więcej niż 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia brutto ustala się na podstawie średniego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego:

 • liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – w przypadku pracowników pozostających w stosunku pracy;
 • wynikającego z zawartych umów – w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.

Dofinansowanie nie przysługuje jednak do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie przyznaje się jednokrotnie na okres od dnia złożenia wniosku do dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące.

Ważne
W odniesieniu do jednego zabytku dofinansowanie przysługuje jednemu podmiotowi.

Wniosek o przyznanie dofinansowania powinien zawierać:

 • wskazanie zabytku i tytułu prawnego składającego wniosek do tego zabytku;
 • oświadczenie o liczbie zatrudnionych pracowników wraz ze wskazaniem formy prawnej i okresu zatrudnienia, a także nazwy zajmowanego stanowiska oraz zakresu obowiązków;
 • wykaz pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze wskazaniem formy prawnej i okresu zatrudnienia, nazwy zajmowanego stanowiska, zakresu obowiązków, wysokości wynagrodzenia poszczególnych pracowników za poszczególne okresy miesięczne i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne, a także wnioskowaną wysokość dofinansowania w odniesieniu do poszczególnych pracowników;
 • oświadczenie o spadku dochodów składającego wniosek uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem zabytku w następstwie ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i wskazanie okoliczności mających wpływ na spadek dochodów;
 • numer rachunku bankowego podmiotu wnioskującego o dofinansowanie.

Zadania organów administracji wykonują w tym przypadku dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy. Wypłata dofinansowania następuje w okresach miesięcznych, a odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej.