Wsparcie przedsiębiorców branży turystycznej w formie dodatkowego świadczenia postojowego dla agentów turystycznych wprowadza ustawa z 7.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1747). Należy zauważyć, że zmiana jest efektem interwencji rzecznika MiŚP, który postulował o objęcie świadczeniem postojowym również działalności agentów turystycznych i popierał postulaty branży w zakresie dodatkowego świadczenia postojowego.

Jak wynika z komunikatu, zmiany mają na celu poprawienie niedopatrzenia polegającego na wprowadzeniu w ustawie z 17.9.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639) pomocy sektorowej dla przedsiębiorstw z branży turystycznej i eventowej, poszkodowanych epidemią COVID-19, z pominięciem agentów i przewodników turystycznych.

Ważne

Po zmianach, osobom prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, które skorzystały ze świadczenia, będzie przysługiwało prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Przedsiębiorcy zainteresowaniu uzyskaniem dodatkowego świadczenia postojowego z ZUS mogą o nie wnioskować na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.