W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 428 opublikowano ustawę z 22.2.2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dalej: nowelizacja).

Zmieniono art. 1 ustawy z 10.3.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340 ze zm.; dalej: AkcyzZwrotOlejU), który w nowym brzmieniu stanowi, że AkcyzZwrotOlejU określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Poprzednio obowiązywały kody CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kod CN 3826 00.

Nowelizacja przewiduje przepisy przejściowe w związku z wprowadzonymi zamianami. I tak, zgodnie z art. 6 ust. 1 AkcyzZwrotOlejU, wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku. Natomiast z art. 2 ust. 1 nowelizacji wynika, że w 2019 r. pierwszy z tych terminów upływa z dniem 31 marca .

W przypadku złożenia wniosku o zwrot wspomnianego wyżej podatku akcyzowego w pierwszym terminie (z uwzględnieniem terminu do 31.3.2019 r.):

1) zwrot tego podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 r.;

2) wypłata zwrotu tego podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 AkcyzZwrotOlejU (czyli na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), następuje w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.

Do zwrotu omawianego podatku akcyzowego, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi na podstawie przepisów AkcyzZwrotOlejU i niezakończonymi decyzją ostateczną przed 6.3.2019 r., stosuje się art. 1 AkcyzZwrotOlejU w nowym brzmieniu.

Zgodnie z art. 4 nowelizacji, decyzje wydane przed 6.3.2019 r.:

1) odmowie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w przypadku gdy wniosek o zwrot tego podatku dotyczył oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19,

2) przyznające zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a nieuwzględniające oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19

– można zmienić na wniosek producenta rolnego (art. 3 ust. 2 AkcyzZwrotOlejU), albo z urzędu, przez przyznanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19.

Ważne
Wniosek, o którym mowa wyżej, składa się w terminie do 31.3.2019 r., a decyzję w sprawie zmiany powyższej decyzji, wydaje się w terminie do 30.4.2019 r.