W nowym JPK_VAT podatnicy w części ewidencyjnej muszą podać dodatkowe dane, tj.:

  1. grupowanie towarów i usług (GTU 01-13);
  2. oznaczenie rodzaju transakcji (jednej z 13 do wyboru);
  3. oznaczenie dowodów sprzedaży.

Katalog tych danych znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988 ze zm.).

Grupowanie towarów i usług (GTU)

Wraz z nowym plikiem JPK_VAT wprowadzono obowiązek oznaczania przez sprzedawców niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami liczbowymi. Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”. Taki obowiązek będzie ciążyć wyłącznie na sprzedawcach. Nabywcy towarów i usług nie będą obowiązani wskazywać oznaczeń, o których mowa, w przesyłanych plikach JPK_VAT.

Katalog kodów GTU zawiera 13 pozycji, które odnoszą się do tzw. towarów i usług wrażliwych, w których przypadku istnieje zwiększone ryzyko uszczuplenia VAT:

01 Dostawa napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (nie dotyczy gastronomii)

02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa VATU (m.in. paliwa i oleje napędowe)

03 Dostawa oleju opałowego

04 Dostawa wyrobów tytoniowych

05 Dostawa odpadów

06 Dostawa urządzeń elektronicznych

07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych

08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych

09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych

10 Dostawa budynków, budowli i gruntów

11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnych, np.: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych

13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

Przy stosowaniu oznaczeń GTU należy uwzględniać inne przepisy i klasyfikacje, jak PKWiU, Nomenklaturę Scaloną (CN), VATU wraz z zał. nr 15 (zawierającym wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym MPP), AkcyzaU oraz Prawo farmaceutyczne (lista leków i wyrobów medycznych). Sprzedaż towarów i świadczenie usług, które nie zostały wymienione w katalogu GTU, pozostaje bez oznaczenia.

Oznaczenia rodzaju transakcji

Sprzedawcy i nabywcy będą też musieli oznaczać towary i usługi specjalnymi kodami dotyczącymi rodzaju transakcji:

SW sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

TP transakcje z podmiotami powiązanymi

TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

TT_D dostawy towarów poza terytorium kraju

MR_T świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży

MR_UZ dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42

I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63

B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia

B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon

B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia

MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Oznaczenia dowodów sprzedaży

Sprzedawcy będą też podawać w ewidencji symbole dowodów sprzedaży:

RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

WEW – dokument wewnętrzny

FP – faktura VAT.