Nowelizacja wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 11.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (Dz.U. 2019 poz. 301).

Zmiana w stosunku do obowiązującej regulacji polega na wprowadzeniu, w przypadku przewozu towarów będących odpadem w rozumieniu ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.; dalej: OdpadyU), obowiązku wskazania w zgłoszeniu sześciocyfrowego kodu tych towarów zgodnego z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 OdpadyU. Obecnie jest to rozporządzenie Ministra Środowiska z 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów. Obowiązek ten będzie spoczywać odpowiednio na podmiocie wysyłającym, podmiocie odbierającym i przewoźniku.

Dane o kodach odpadów są przekazywane przez podmioty gospodarcze, w tym posiadające lub transportujące odpady, do marszałków województw we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.