Dodatek za wychowawstwo w oddziale przedszkolnym

Regulacja dotyczy również wychowawców w oddziale przedszkolnym w przedszkolu.

Z dniem 1.9.2019 r. zostanie dodany zapis art. 34a ustawy z 26 .1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.; dalej: KartaNauczU), precyzujący minimalną wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Dodatek funkcyjny przysługuje z tytułu zwiększonego nakładu obowiązków, jaki spoczywa na nauczycielu z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi pełniącemu funkcję wychowawcy w oddziale przedszkolnym.

Orzecznictwo

Na ten aspekt zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w uchwale z 8.7.2008 r. (I PZP 3/08). W przedmiotowej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że określenie „wychowawca klasy”, użyte w § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.1.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzanie za pracę w dniu wolnym obejmuje zarówno nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w przedszkolu.

Z uwagi na powyższe, konsekwentnie należy przyjąć, że zapis art. 34a KartaNauczU, a tym samym minimalny pułap wysokości dodatku, odnosi się również do nauczyciela, któremu powierzono stanowisko wychowawcy w oddziale przedszkolnym w przedszkolu.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności