Regulacja dotyczy również wychowawców w oddziale przedszkolnym w przedszkolu.

Z dniem 1.9.2019 r. zostanie dodany zapis art. 34a ustawy z 26 .1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.; dalej: KartaNauczU), precyzujący minimalną wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Dodatek funkcyjny przysługuje z tytułu zwiększonego nakładu obowiązków, jaki spoczywa na nauczycielu z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi pełniącemu funkcję wychowawcy w oddziale przedszkolnym.

Orzecznictwo

Na ten aspekt zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w uchwale z 8.7.2008 r. (I PZP 3/08). W przedmiotowej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że określenie „wychowawca klasy”, użyte w § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.1.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzanie za pracę w dniu wolnym obejmuje zarówno nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w przedszkolu.

Z uwagi na powyższe, konsekwentnie należy przyjąć, że zapis art. 34a KartaNauczU, a tym samym minimalny pułap wysokości dodatku, odnosi się również do nauczyciela, któremu powierzono stanowisko wychowawcy w oddziale przedszkolnym w przedszkolu.