Nowa definicja

Dodatek za staż pracy jest obligatoryjny w sferze budżetowej i dobrowolny u pozostałych pracodawców. Popularnie określa się go „dodatkiem stażowym”, ale oficjalnie nie ma jednej nazwy (m.in. za wieloletnią pracę, za długoletnią pracę, za wysługę lat) ani jednolitych zasad jego przyznawania. Z tego powodu projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dalej: projekt) zakłada wprowadzenie jego definicji, dodając do słownika pojęć zamieszczonego w art. 1 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177; dalej: MinWynagrU) nowy pkt 10.

Przez dodatek za staż pracy trzeba będzie rozumieć dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Nowe wyłączenie

Aby ustalić wysokość wynagrodzenia pracownika, sumuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 MinWynagrU). Bierze się więc pod uwagę m.in. wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody czy dodatki – w tym za staż pracy. Dziś nie uwzględnia się jedynie:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Lista wyłączeń zostanie jednak od 1 stycznia 2020 r. poszerzona właśnie o dodatek za staż pracy. Dzięki dopisaniu do art. 6 ust. 5 MinWynagrU nowego pkt 5 trzeba będzie pomijać ten dodatek (bez względu na jego nazwę u pracodawcy), licząc, czy pracownik otrzymał w danym miesiącu wynagrodzenie co najmniej na poziomie minimalnym.

Przepisy przejściowe

Dołączenie dodatku za staż pracy do składników wykluczanych z kwoty minimalnej płacy może spowodować zmianę wynagrodzenia pracownika. Jeśli to się z kolei przełoży na koszty zamówienia publicznego, które będzie realizowane na mocy umowy zawartej przed 1.9.2019 r., wykonawca będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem do zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany należnego mu wynagrodzenia (art. 2 ust. 1 projektu). To samo dotyczy umów podpisanych w innym trybie niż zamówienia publiczne (art. 4 projektu).

Odpowiednią zmianą wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie suma wzrostu od 1.1.2020 r. kosztów wykonawcy wynikających z ustalenia wysokości wynagrodzenia albo podwyższenia dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym przy realizacji zamówienia w części pozostałej do wykonania o wysokość́ dodatku za staż pracy. Chodzi o dodatek, który miałby być́ wypłacony w okresie realizacji tej części zamówienia pracownikom, którzy przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów otrzymywali minimalne wynagrodzenie za pracę uwzględniające ten dodatek (art. 2 ust. 3 projektu).

Data obowiązywania

Wyłączenie dodatku za staż pracy z minimalnego wynagrodzenia za pracę ma zacząć obowiązywać od 1.1.2020 r. Z kolei przepisy przejściowe, zawarte w art. 2–4 projektu, od 1.9.2019 r.

źródło:

  • projekt ustawy z 10.12.2018 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę