Rozstrzygnięcie w tym zakresie zawiera interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.9.2018 r. (0111-KDIB1-2.4010.270.2018.1.ANK).

Do komunalnej spółki z o.o. zajmującej się m.in. zarządzaniem nieruchomościami wniesiono m.in. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przez który należy rozumieć nieruchomości, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów:

1) nie można ustalić osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe;

2) właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zakończono postępowania spadkowego;

3) znany jest właściciel, który jednak z różnych względów nie odbiera nieruchomości.

Spółka uzyskuje dochody z takich nieruchomości i miała wątpliwości, czy dochody te można objąć zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1036 ze zm.; dalej: PDOPrU). Wynika z niego, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi .

Dyrektor KIS przypomniał również, że przez „zasoby mieszkaniowe”, o których tu mowa, należy rozumieć:

1) znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne , jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże;

2) pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych , tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np.: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, kotłownie i hydrofornie wolno stojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe;

3) urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione , jak np.: zbiorniki (doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków), rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne (drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Istotne znaczenie w tym przypadku ma też definicja zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.), zgodnie z którą mieszkaniowy zasób gminy to lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy , z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

A zatem, skoro omawiane tu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nie stanowią zasobu mieszkaniowego spółki komunalnej ani gminy (miasta), która posiada 100% udziałów w spółce, to nie można uznać że spełniono warunki do zastosowania zwolnienia od podatku z art. 17 ust. 1 pkt 44 PDOPrU.

Ze zwolnienia tego nie korzystają bowiem dochody otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Celem tego zwolnienia jest bowiem wspieranie podmiotów realizujących działalność służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.