W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 875 opublikowano ustawę z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zmiany wprowadzono do ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.; dalej: PrŁow). Jak wynika z art. 35 PrŁow, działalność Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) finansuje się z funduszy własnych, wpisowego, składek członkowskich, zapisów i darowizn oraz dochodów z działalności gospodarczej. Przy czym, dochód z działalności gospodarczej PZŁ oraz kół łowieckich służy wyłącznie realizacji ich celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. Mienie PZŁ i kół łowieckich nie podlega podziałowi między członków.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 , do art. 35 PrŁow, dodaje ust. 2a i 2b, zgodnie z którymi:

  • w trakcie obowiązywania na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dochód z działalności gospodarczej PZŁ oraz kół łowieckich może zostać przeznaczony na cele związane ze zwalczaniem epidemii;
  • o przeznaczeniu wszystkich wymienionych wyżej środków finansowych decyduje Zarząd Główny PZŁ.