Nowe przepisy wymuszą dostosowanie się do szczegółowych wymagań w zakresie magazynowania odpadów przez ponad 100 tys. podmiotów prowadzących w kraju działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów. Największy udział w tej grupie podmiotów stanowią wytwórcy odpadów, którzy prowadzą gospodarkę odpadami bez regulacji w formie decyzji administracyjnej, określającej m.in. warunki magazynowania odpadów. Pozostali legitymują się pozwoleniami zintegrowanymi, pozwoleniami na wytwarzanie odpadów, zezwoleniami na ich zbieranie lub przetwarzanie – obejmującymi kwestie miejsca i sposobu magazynowania odpadów formułowane dotychczas, nawet dla tego samego rodzaju odpadów, w bardzo różny sposób. Co ważne, jeżeli przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej, są one wiążące dla posiadacza odpadów, nawet jeżeli odbiegają od wymagań określonych w rozporządzeniu.

Przepisy określające szczegółowe warunki magazynowania odpadów będą miały wpływ także na tworzoną w Polsce sieć miejsc wyznaczonych do przetrzymywania pojazdów z ładunkiem odpadów zatrzymanych w trakcie kontroli.

Przepisy projektowanego rozporządzenia powinny być stosowane równolegle z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.2.2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 296).