Od 1.1.2019 r. ustawodawca zmienił termin wyboru formy opodatkowania. Podatnik może dokonać ostatecznego wyboru do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął w roku podatkowym pierwszy przychód.

 

Od 1.1.2019 r. ustawodawca dokonał zmiany przepisów ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU) określających termin, do kiedy przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania.

I tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania:

– do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym,

– albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Wybrana forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok podatkowy.

Powyższy przepis oznacza, że jeżeli przedsiębiorca pierwszy przychód osiągnie np. w lutym 2020 r., zmiana formy opodatkowania nastąpić musi w terminie do 20.3.2020 r. Do tego czasu przedsiębiorca może zmieniać decyzję o wyborze formy opodatkowania.

Takie stanowisko zostało potwierdzone w objaśnieniach dotyczących zmian w zakresie zmiany formy opodatkowania, oraz innych uproszczeń dla podatników podatku PIT oraz CIT z 27.9.2019 r., w których czytamy że: „Podatnik w styczniu danego roku podatkowego rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Za pomocą wniosku CEIDG-1 złożył świadczenie o wyborze ryczałtu dla przychodów osiąganych z rozpoczętej działalności. Pierwszy przychód osiągnął w lutym tego roku. Na podjęcie ostatecznej decyzji ma więc czas do 20 marca. Zatem przed upływem tego terminu może on zrezygnować z ryczałtu, co będzie równoznaczne z opodatkowaniem na ogólnych zasadach według skali podatkowej, albo może złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku”.

We wskazanych wyjaśnieniach Minister Finansów podkreślił jednak, że z wydłużonego terminu nie może skorzystać przedsiębiorca, który w 2019 r. był opodatkowany kartą podatkową. Taki przedsiębiorca, w sytuacji gdy chce być opodatkowany na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub podatku liniowego winien dokonać wyboru formy opodatkowania do 20.1.2020 r.

Przykład

Przedsiębiorca w 2019 r. korzystał z opodatkowania wg kary podatkowej. W 2020 r. chciał skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego. Zatem do 20 stycznia winien złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (tak jak postąpił Czytelnik). Następnie Czytelnik zmienił decyzję i chciałby dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem liniowym. Czytelnik jest zobowiązany złożyć świadczenie o wyborze tej formy opodatkowania ostatecznie do 20 – go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie w roku podatkowym pierwszy przychód.

(RA)